Privacy Policy FNG NV

1. Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

FNG NV, met ondernemingsnummer 0697.824.730 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) en met zetel te Greenhouse, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen, België is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Wat zijn de doeleinden?

FNG NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van aandeelhouders en bestuurders, op basis van de noodzaak om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Leveranciersbeheer, op basis van de noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren;
 • De naleving van compliance maatregelen op basis van de noodzaak om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • De opsporing, voorkoming en bestrijding van onrechtmatige handelingen en wetsovertredingen op basis van ons gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin de belangen en activa van FNG NV te beschermen;
 • Beheer van onze website
  • om de goede werking en veiligheid van onze website te garanderen, maakt onze website gebruik van cookies. Behoudens voor de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming. Meer info vindt u in ons cookiebeleid;
  • in het kader van uw vragen en/of verzoeken wanneer dit noodzakelijk is om uw verzoek of vraag te beantwoorden of naar aanleiding hiervan actie te ondernemen;
 • Beheer van eigen geschillen op basis van de wet van 30 juli 2018 (art. 10§1,1°) en de noodzaak om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin de rechten van FNG NV te kunnen vrijwaren in het kader van geschillen.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, en waar worden deze verzameld?

Afhankelijk van wat u met ons deelt en van het toepasselijke doeleinde, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 •  Adresgegevens:
  •  Land
  • Postcode
  • Huisnummer
  • Straat
  • Plaats
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Kopie e-ID.

4. Aan wie delen wij uw persoonsgegevens mee?

Wij kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan de volgende ontvangers:

 • werknemers, werkstudenten, bestuurders en aandeelhouders van of verbonden met een vennootschap van FNG NV, voor zover zij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie;
 • onderaannemers die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkers);
 • rechtbanken, advocaten, deurwaarders, notarissen, curatoren, bewindvoerders, gerechtelijk deskundigen of andere gerechtelijke actoren zover nodig voor de behandeling van een dossier of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • onafhankelijke consultants voor zover nodig voor de organisatie van FNG NV, voor de behandeling van een dossier of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • gerechtelijke-, politionele of administratieve autoriteiten, wanneer de wet ons dat oplegt of zover nodig voor de behandeling van een dossier of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • verzekeraars, wanneer zulks vereist voor en in het kader van de dekking van een verzekeringspolis.

5. Vervaldatum en inzage

Uw persoonsgegevens hebben een uiterste vervaldatum. Na 7 jaar verwijderen wij automatisch de persoonsgegevens, tenzij u (i) ons opnieuw de toestemming geeft om deze persoonsgegevens verder te verwerken, (ii) het wettelijk verplicht is om persoonsgegevens langer te bewaren, of (iii) wij uw persoonsgegevens langer dienen te bewaren voor de behandeling van een dossier of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

6. Rechten

Onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien onder toepasselijk recht, heeft u het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld (recht op inzage), kan u deze persoonsgegevens laten verbeteren, aanvullen (recht op rectificatie) of  wissen (recht op vergetelheid), kan u een beperking van de verwerking van de persoonsgegevens vragen of kan u bezwaar maken tegen de verwerking.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken.

U kan steeds ook een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid van de plaats waar u woont. Voor België is dit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

contact@apd-gba.be
Tel +32 2 247 48 00.
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

7. Wijzigingen in de Privacy Policy

Wij zullen de privacy policy updaten op het moment er veranderingen plaatsvinden in onze dienstverlening en/of op basis van feedback. Aan het eind van dit document is de versiedatum te vinden waarbij de policy voor het laatst is bijgewerkt. Wij raden aan om periodiek deze policy in te zien, zodat u op de hoogte blijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Indien wij belangrijke wijzigingen zouden aanbrengen in onze Privacy Policy, dan zullen wij u hierover ten gepasten tijde inlichten.

Versie: 2.03.21