25/08/2021 – Aandeelhouders FNG NV keuren herstelplan goed

De aandeelhouders van FNG NV namen kennis van het herstelplan dat de raad van bestuur voorstelde en stemden in met de voorzetting van de activiteiten van de vennootschap. Tijdens een ‘bijzondere algemene vergadering alarmbelprocedure’ vandaag kreeg het plan 99,99% van de stemmen achter zich. Het herstelplan en de bijzondere algemene vergadering waren nodig omdat het netto-actief van FNG NV is gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal. Deze beslissing ligt in lijn met de besluiten genomen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering met betrekking tot boekjaar 2019 die op 16 juni 2021 plaatsvond en verandert niets aan de doorstartplannen die al in de uitwerkingsfase zitten.

Formele goedkeuring herstelplan

De bestuurders stelden de daling van het netto-actief vast bij de opmaak van de jaarcijfers 2020. Zoals het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet, organiseerde FNG NV daarom binnen de twee maanden na de vaststelling van de daling de zogenaamde ‘bijzondere algemene vergadering alarmbelprocedure’. Zo konden de aandeelhouders zich alvast uitspreken over het herstelplan en dat formeel goedkeuren, in afwachting van de jaarcijfers 2020 en de algemene vergadering daarover, die dit najaar volgt. Zodra zowel het commissarisverslag als de jaarcijfers 2020 beschikbaar zijn, zal FNG NV die documenten publiceren en een nieuwe algemene vergadering bijeenroepen met het oog op de goedkeuring van het jaarverslag 2020 en de jaarcijfers van 2020.


Maatregelen al in uitvoeringsfase

De herstelmaatregelen die op voorstel van de raad van bestuur vandaag zijn goedgekeurd, zijn grotendeels al in uitvoering. Het voornaamste onderdeel van het herstelplan is de dading die FNG NV sloot met Nordic Capital, de vroegere eigenaar van webwinkelgroep Ellos, en diverse andere schuldeisers. Met de dadingovereenkomst worden alle hangende geschillen tussen FNG NV en FNG Nordic AB enerzijds en Nordic Capital en diverse overige schuldeisers anderzijds beslecht. Alle betrokken partijen, ook Nordic Capital, hebben in het kader van de dadingsovereenkomst verder ook beslist hun medewerking te verlenen aan een strategische kapitaalherziening die de Ellos-groep alle kansen moet geven om haar succesvolle traject verder te zetten, zowel in thuismarkt Scandinavië als elders in Europa. Het behoud van een gedeelte van de participatie in Ellos Group vormt de ruggengraat van de doorstartplannen voor FNG NV.

Overzicht van de beslissingen door de bijzondere algemene vergadering van FNG NV op 25 augustus 2021

Agendapunt 1: kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders betreffende de alarmbelprocedure – geen stemming.

Agendapunt 2: beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap in het kader van de alarmbelprocedure – resultaat stemming: 99,9% voor-stemmen, 0,01% tegen-stemmen, 0% onthoudingen.

Agendapunt 3: vervanging bestuurder Sonny Luypaert door Sonny Luypaert BV – resultaat stemming: 99,99% voor-stemmen, 0,01% tegen-stemmen, 0% onthoudingen.

Agendapunt 4: bijzondere volmacht voor publicatieformaliteiten – resultaat stemming: 99,99% voor-stemmen, 0,01% tegen-stemmen, 0% onthoudingen.