23/07/2021 – “Doorstart voor najaar blijft op koers”

Netto-actief FNG NV gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal: Raad van Bestuur roept algemene vergadering samen die zich moet uitspreken over herstelmaatregelen

De nieuwe Raad van Bestuur van FNG NV stelde bij de opmaak van de jaarcijfers 2020 vast dat het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal. Daarom past ze de alarmbelprocedure toe zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en roept ze tussentijds een bijzondere algemene vergadering bijeen. Die vergadering moet zich uitspreken over de voorgestelde herstelmaatregelen, die eigenlijk al in uitvoering zijn. De Raad van Bestuur maakt zich daarom ook sterk dat de eerder aangekondigde doorstart voor komend najaar niet in het gedrang komt. De bijzondere algemene vergadering zal plaatsvinden op 25 augustus 2021.  

Bij de opmaak van de jaarcijfers 2020, met het oog op de bespreking en de goedkeuring ervan op een nieuwe algemene vergadering, stelde de Raad van Bestuur vast dat het netto-actief van de vennootschap was gezakt onder de helft van het kapitaal: 16.274.582 euro netto-actief (niet-geauditeerd cijfer) versus 60.679.208 euro kapitaal. De volledige jaarcijfers 2020 worden gepubliceerd zodra de audit door de commissaris is afgerond.

“Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet in dat geval een alarmbelprocedure, die we nu toepassen. De Raad van Bestuur kan aan de aandeelhouders de ontbinding van de vennootschap of een herstelplan voorstellen. Wij opteren resoluut voor een herstelplan en zijn overtuigd dat de aandeelhouders daarin zullen volgen.”

– Paul Lembrechts, uitvoerend voorzitter FNG NV

In de praktijk zijn de herstelmaatregelen die de Raad van Bestuur voorstelt al gedeeltelijk in uitvoering. Het voornaamste onderdeel van het herstelplan is de dading die FNG NV op 16 april 2021 sloot met onder andere de vroegere eigenaar van webwinkelgroep Ellos. In die dading werd onder meer afgesproken hoe FNG NV haar rechtstreekse schuldeisers zou vergoeden, wat intussen deels is gebeurd. In de dading zijn ook afspraken gemaakt over een strategische kapitaalherziening van Ellos Group, waarbij FNG NV in het kapitaal aanwezig blijft. Die strategische kapitaalherziening wordt momenteel volop vormgegeven.

Tussentijdse algemene vergadering

De stemming over de herstelmaatregelen en de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap kon niet wachten tot de eerder aangekondigde algemene vergadering in het najaar, omdat de alarmbelprocedure voorziet in een termijn van maximaal twee maanden na de vaststelling van de daling van het netto-actief tot onder de helft van het kapitaal. De bijzondere algemene vergadering op 25 augustus 2021 is daarom een bijkomende, tussentijdse vergadering, waarbij de eerder aangekondigde timing ook behouden blijft. Onder voorbehoud van de beslissing tot voortzetting van de activiteiten van FNG NV door de bijzondere algemene vergadering op 25 augustus 2021, blijft de doorstart van FNG NV dus volledig op koers.

“We herhalen daarbij onze doelstelling om eind augustus 2021 de cijfers van 2020 te publiceren, samen met het commissarisverslag. We hebben intussen alle nodige stukken ter verificatie aan de commissaris bezorgd. Als we eind augustus effectief het jaarverslag 2020 kunnen publiceren, dan kunnen we eind september een nieuwe algemene vergadering houden waarop de cijfers en het verslag van 2020 ter goedkeuring voorliggen. Onze ambitie blijft om snel vooruit te gaan, maar we blijven nauwkeurigheid, transparantie en correctheid boven snelheid stellen. Daarvan getuigt ook de bijeenroeping van deze tussentijdse aandeelhoudersvergadering.”

– Paul Lembrechts, uitvoerend voorzitter FNG NV

Oproepingsagenda

De Bijzondere Algemene Vergadering op 25 augustus 2021 zal volledig digitaal verlopen en start om 10u. De oproepingsagenda met de registratieprocedure, registratie- en volmachtformulieren en het bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van de alarmbelprocedure worden gepubliceerd op de website van de vennootschap, www.fngnv.com. De oproepingsagenda en het bijzonder verslag zijn ook bijgevoegd bij dit bericht. Voor de besluiten die ter goedkeuring voorliggen op de vergadering, is geen aanwezigheidsquorum vereist.