18/06/2021 – FNG NV op koers voor doorstart eind september 2021

Algemene en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders FNG NV keurt jaarrekening 2019 en meerderheid statutaire wijzigingen goed

De aandeelhouders van FNG NV stemden vandaag in met een pakket aan wijzigingen die FNG NV verder klaarmaken voor een doorstart als beursgenoteerde holding, met de participatie in Ellos Group als actief. Die participatie kan FNG NV gedeeltelijk behouden dankzij een dading die het midden april 2021 sloot met de vroegere eigenaar van de succesvolle Scandinavische webwinkelgroep en andere schuldeisers. Vandaag keurde de algemene vergadering de jaarrekening van 2019 en de meerderheid van de voorliggende statutaire wijzigingen goed. Eind september 2021, na goedkeuring van de jaarrekening 2020 door een volgende algemene vergadering, wil FNG NV de herneming van de beursnotering vragen aan de FSMA.

Het duale bestuursmodel, met zowel een directieraad als een raad van toezicht, werd afgeschaft. Voortaan ligt de volledige bestuursbevoegdheid bij één orgaan, de raad van bestuur. Dat moet onder meer de slagkracht en de transparantie verhogen. Sophie Manigart, Sonny Luypaert, Nadine Vanovenberghe en Alain Hellebaut werden aangesteld als nieuwe, niet-uitvoerende bestuurders. Paul Lembrechts, die op 4 juli 2020 aan boord kwam als crisismanager-CEO, werd benoemd tot uitvoerend bestuurder. Hij lichtte tijdens de aandeelhoudersvergadering het toekomstplan toe.

“Ellos Group legt kwartaal na kwartaal een schitterend groeirapport voor. Tijdens het eerste kwartaal van 2021 groeide de omzet met 30 procent. Wellicht vindt nog dit najaar de eerder aangekondigde strategische kapitaalherziening van Ellos Group plaats. FNG NV zal ook na de kapitaalherziening een strategische rol blijven spelen. We willen als grootste aandeelhouder een sterke partner zijn die Ellos Group alle kansen en middelen geeft om haar groeiverhaal te bestendigen.

Vandaag hebben we daarvoor belangrijke stappen gezet. Onze nieuwe raad van bestuur zal een slagkrachtige en duurzame modus operandi installeren. Niet alleen om onze participatie in Ellos Group te beheren en de webwinkelgroep actief mee uit te bouwen, maar ook om de lopende vorderingen correct te behandelen en, wanneer dat nodig zou blijken, onze medewerking te verlenen aan het lopende strafonderzoek.”

– Paul Lembrechts, uitvoerend bestuurder FNG NV

De participatie in Ellos Group waarmee FNG NV nu een doorstart voorbereidt, staat juridisch en operationeel volledig los van de Benelux-modemerken die in 2020 de boeken neerlegden. Die vennootschappen worden momenteel beheerd en vereffend door curatoren, zonder betrokkenheid van FNG NV.

De voordrachtregeling, die de referentieaandeelhouders het recht geeft om bestuurders voor te dragen, en het dubbel stemrecht voor specifieke aandelen op naam werden niet afgeschaft.

Terugbetaling corona-noodkrediet

FNG NV meldde op de vergadering ook de terugbetaling van het corona-noodkrediet, 20 miljoen euro plus intresten. FNG NV leent dat geld nu van Nordic Capital, als onderdeel van de dading en in afwachting van de strategische kapitaalherziening van Ellos Group.

Afscheid voorzitter Roald Borré, raad van toezicht en directieraad

De gewone en buitengewone algemene vergadering werd voorgezeten door afscheidnemend voorzitter Roald Borré. Aan het einde van de vergadering sprak Paul Lembrechts namens de nieuwe raad van bestuur zijn appreciatie uit voor de inspanningen van Roald Borré als voorzitter en voor Gino Van Ossel en Philippe Vandeurzen als leden van de raad van toezicht, en voor Nathasja Van Bael en Richard Turk als leden van de directieraad. “Het is dankzij de inspanningen van deze afscheidnemende raad van toezicht en deze uittredende directieleden dat we vandaag kunnen spreken over een solide herstelplan dat nu voor FNG NV tot een doorstart kan leiden.”

Volgende stappen: goedkeuring jaarrekening 2020 en hervatting beursnotering

Op de gewone en buitengewone algemene vergadering van vandaag keurden de aandeelhouders de jaarrekening van 2019 goed, met een zeer ruime meerderheid. Uitvoerend bestuurder Paul Lembrechts wil nu zo snel mogelijk de jaarrekening van 2020 laten volgen.

“We mikken op eind augustus 2021 om de cijfers van 2020 te publiceren, samen met het commissarisverslag. We willen vooruit gaan, maar stellen wel nauwkeurigheid en correctheid boven snelheid. Als we eind augustus effectief het jaarverslag 2020 kunnen publiceren, dan kunnen we eind september een nieuwe algemene vergadering houden waarop de cijfers en het verslag van 2020 ter goedkeuring voorliggen.

Wellicht kunnen we na afloop van die vergadering ook bij de FSMA de hervatting van de beursnotering aanvragen, vanuit de filosofie dat de aandeelhouders en investeerders op dat moment weer een helder en accuraat zicht hebben op de huidige stand van zaken van de vennootschap.”

– Paul Lembrechts, uitvoerend bestuurder FNG NV